Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

ยกฟ้อง!! จำเลย 9 ราย คัดค้าน โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ศาลชี้-ทะเลเป็นสาธารณะ​สมบัติที่ทุกคนปกป้องได้​

สตูล, 25 ธันวาคม 2563 – ศาลจังหวัดสตูลยกฟ้องข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการยามวิกาล 9 นักปกป้องสิทธิและทรัพยากรบ้านเกิด กรณีคัดค้านท่าเรือน้ำลึกปากบารา และล้มเวที …