เสียงประชาชน เป็นเว็บบล็อกที่นำเสนอเรื่องราวและการสื่อสารเนื้อหาในประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงสิทธิการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากร และความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ระดับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค เสียงประชาชน ร่วมเป็นหนึ่งกระบอกเสียงของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อผลักดันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ที่สอดคล้องต่อการดำรงอยู่ รวมถึงการนำเสนอทางออกของคนในพื้นที่ต่อปัญหาเชิงโครงสร้าง ความขัดแย้งจากนโยบายของรัฐและระบบทุนอันไม่เป็นธรรม