Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

ประสบการณ์ร่วม 10 ปี กับ ‘NGOs’ ภาคใต้ ในทัศนะและสายตาของ ‘นักข่าว’ ธรรมดาคนหนึ่ง

คุณ เอกชัย อิสระทะ อีกแล้วที่ใช้งานผม เขาให้โจทย์ว่าช่วยเขียนบรรยาย “สิ่งที่คุณเห็นและสัมผัสในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้” ผมรับรองได้ว่าข้อความที่จะกล่าวในบรรทัดต่อไป …

‘ปัญหาอ่าวบ้านดอน’ นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชน แนะ! ควรแก้เชิงโครงสร้างอย่างมีส่วนร่วม และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

จากความขัดแย้งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏ์ธานี ซึ่งเป็นความขัดแย้งจาก การแย่งยึดทรัพยากร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ กฎหมาย และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ใน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ที่สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร …