Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ประสิทธิ์ชัย ลาออก! กมธ.วิสามัญพิจารณาและศึกษา’คลองไทย’ เหตุกลไกไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน

กรุงเทพมหานคร, 28 กรกฏาคม 2563 – นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร …