Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

‘บูเก็ตยามู’ ชุมชนในรอยประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล 200 ปี สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาโต๊ะกรัง

“ชุมชนบ้านนาปริก บูเก็ตยามู ที่รุ่มรวยไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ภูเขา) และวิถีชีวิตการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งล้วนทรงคุณค่าที่ชาวบ้านต้องการพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล” ชุมชนบ้านนาปริกและบ้านบูเก็ตยามู ตั้งอยู่ในพื้นที่ …