Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

‘โฉนดชุมชน’ กับสิทธิอันชอบธรรมในการจัดการที่ดินที่ถูกพรากจากประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า (1)

สืบเนื่องมาจากเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรี ต่อนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย …