Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

MWG ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ห่วงสถานที่กักตัวคนต่างชาติ ตม. กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง Covid-19

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา …