Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ปกป้องจะนะ #SaveChana ทำไมกัน?

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่คนหลายกลุ่มลุกขึ้นมาเขียน Hashtag #SaveChana #หยุดนิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ #ปกป้องแหล่งผลิตอาหาร พวกเขาแสดงออกแบบนั้นเพื่ออะไรกัน …