Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

27-28 มิ.ย. นี้ เชิญร่วมงานเปิดตัวเมืองกระท้อนสตูล และชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง (คลิป)

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มเขาโต๊ะกรัง และชาวตำบลควนโดน เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน เปิดตัวเมืองกระท้อนสตูล และชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง บ้านนาปริก …