Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

‘น้องยะห์’ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม ขณะชาวบ้านจะนะส่งกำลังใจจากที่บ้าน

กรุงเทพมหานคร, 1 กรกฏาคม 2563 – วันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. น้องยะห์ …

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุกห้องประชุม ศอ.บต. แสดงเจตนารมณ์คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ

เวลาประมาณ 09.00 น. วันนี้ (6 มิถุนายน 2563) เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้เดินทางมายังโรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ …

ชาวจะนะประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เพื่อปกป้องท้องถิ่น เปิดตัว ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน-ศอ.บจ. ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ชาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 3 ตำบล …