Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

นักวิชาการรัฐศาสตร์ ชม. สวนกลับ! กรมป่าไม้ ผลิตซ้ำ! หวังผูกขาดการจัดการทรัพยากร

จากกรณีที่เพจ “กรมป่าไม้” ได้มีการโพสข้อความทำนองการผลิตซ้ำ เพื่อสร้างมวลชนและแนวร่วมจากชนชั้นกลางเพื่อหนุนอำนาจของกรมป่าไม้ หรือของรัฐ ในการควบคุมและจัดการทรัพยากรอย่างมีความชอบธรรม และได้เผยแพร่ภาพการตัดโค่นและเผาต้นไม้ในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน …

ปิดป่า! จับคนขัง! ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาร่วมของทุกคนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐที่เป็นคนจัดการทั้งหมด รัฐควรใช้หลักการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพากัน ต้องให้สิทธิกับประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ …