Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

กระบวนการยุติธรรม มายาคติ และอำนาจเผด็จการ | เลิศชาย ศิริชัย

“ผลที่เกิดขึ้นก็คือ รัฐบาลสามารถใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ไม่ต่างจากการใช้ ม.17 นัก ดังจะเห็นว่ารัฐบาลสามารถบังคับไม่ให้คนชุมนุมกันเกิน 5 คน สามารถจับคนไปกักขังโดยไม่ต้องแจ้งข้อหา ไม่ต้องขออนุญาตศาล …