Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

11 ปี กับการเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก ‘เขื่อนลุ่มน้ำชีตอนล่าง’

เป็นระยะเวลากว่า 11 ปีที่เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายโครงการโขง ชี มูลเดิม โดยการสร้างเขื่อนกั้นน้ำชี โดยเฉพาะเขื่อนร้อยเอ็ด …