Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

กำลังใจที่กินได้: ‘ทูตอาหารทะเล’ จุดเริ่มต้นการแบ่งปันจากประมงพื้นบ้าน

วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบให้คนในสังคมไทยอย่างถ้วนหน้า ทั้งในเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ เมื่อผู้คนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านและลดการจับจ่ายใช้สอย ‘ชาวประมงพื้นบ้าน’ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ แม้พวกเขาจะยังออกหาปลาได้ แต่ช่องทางการขายก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ประมงพื้นบ้านคือการทำประมงตามชายฝั่งด้วยเรือเล็ก ขนาดไม่เกิน …