Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

‘มติ ครม.นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ การสมประโยชน์ของกลุ่มทุน และกลุ่มการเมือง

มีหลายคนเป็นห่วงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะ ที่ออกมาแสดงออกในลักษณะคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 ตำบล (นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม) บนพื้นที่กว่า 16,700 ไร่ …

ประสิทธิ์ชัย ลาออก! กมธ.วิสามัญพิจารณาและศึกษา’คลองไทย’ เหตุกลไกไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน

กรุงเทพมหานคร, 28 กรกฏาคม 2563 – นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร …