Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

‘มติ ครม.นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ การสมประโยชน์ของกลุ่มทุน และกลุ่มการเมือง

มีหลายคนเป็นห่วงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะ ที่ออกมาแสดงออกในลักษณะคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 ตำบล (นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม) บนพื้นที่กว่า 16,700 ไร่ …

2 ทศวรรษ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ กฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำของประเทศ (ตอนที่ 1)

จากความแปรผันทางการเมืองไม่รู้จบของประเทศนี้ การจัดการทรัพยากรน้ำยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงให้แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะหาทางออกร่วมกันได้ เนื่องจากที่ผ่านมาความไร้เสถียรภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ใครได้อะไร ใครเสียอะไร ภาพที่ปรากฏย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ก็คลอดออกมาได้ในปลายปี 2561 …