Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

2 ทศวรรษ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ กฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำของประเทศ (ตอนที่ 1)

จากความแปรผันทางการเมืองไม่รู้จบของประเทศนี้ การจัดการทรัพยากรน้ำยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงให้แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะหาทางออกร่วมกันได้ เนื่องจากที่ผ่านมาความไร้เสถียรภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ใครได้อะไร ใครเสียอะไร ภาพที่ปรากฏย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ก็คลอดออกมาได้ในปลายปี 2561 …