Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

นักวิชาการ ชี้! ตรรกะวิบัติ? ขายฝันเกินจริง! โครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

สงขลา, 11 กรกฏาคม 2563 – วันนี้ บริเวณโรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา …

‘ปัญหาอ่าวบ้านดอน’ นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชน แนะ! ควรแก้เชิงโครงสร้างอย่างมีส่วนร่วม และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

จากความขัดแย้งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏ์ธานี ซึ่งเป็นความขัดแย้งจาก การแย่งยึดทรัพยากร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ กฎหมาย และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ใน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ที่สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร …