Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ชาวบ้านเหมืองตะกั่ว ประกาศ! ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล หลังผู้ว่าฯ ทวงคืนพื้นที่ศาลากลางพัทลุง

พัทลุง, 20 สิงหาคม 2563 – วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง …