Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

“จุดผ่อนปรน” ยังไม่ผ่อนปรน! ชาวบ้านกำลังเผชิญวิกฤตใหม่จาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นับตั้งแต่ที่ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกคำสั่ง และประกาศของศูนย์สั่งการชายแดน ให้มีการปิดช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ระหว่างไทยกับเมียนมา …