Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

ชาวจะนะประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เพื่อปกป้องท้องถิ่น เปิดตัว ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน-ศอ.บจ. ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ชาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 3 ตำบล …