Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ไทยแลนด์ ดินแดนแห่งขยะมือสอง

“นับแต่ปี 2561 เป็นต้นมาจีนปิดรับขยะจากทั่วโลกที่นำมาจัดการที่นี่ ทีนี้มันไปที่ไหน มันก็กระจายออกไปยังประเทศอื่นๆ และ ส่วนหนึ่งมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น” ยังจำเสียงของ สมนึก จงมีวศิน …