Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

นักวิชาการห่วงโครงการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งคลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการ หวั่นใช้งบประมาณแผ่นดินโดยไม่เกิดประโยชน์

เครือข่ายนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ร่วมจัดเสวนาเวที กำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ในหัวข้อ Beach Talk Pubilc Talk “ชายหาดม่วงงาม …

#Saveหาดม่วงงาม “โปรดฟังเสียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา”

หนึ่งในหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นพูดถึงในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือการตั้งคำถาม ว่า ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ชี้ว่านอกจากจะไม่สามารถยับยั้งความเสียหายต่อชายฝั่งแล้วกลับยิ่งทำให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องไม่รู้จบ สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินรวมกันหลายหมื่นล้านบาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงถึงการใช้งบประมาณว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ การกัดเซาะชายฝั่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติมแทนที่เม็ดทรายที่ถูกกัดเซาะบริเวณดังกล่าว …