Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

นักวิชาการห่วงโครงการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งคลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการ หวั่นใช้งบประมาณแผ่นดินโดยไม่เกิดประโยชน์

เครือข่ายนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ร่วมจัดเสวนาเวที กำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ในหัวข้อ Beach Talk Pubilc Talk “ชายหาดม่วงงาม …