Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

‘มลพิษห้วยคลิตี้’ กับความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่เชื่องช้า

จากมหากาพย์ปัญหาลำน้ำสาธารณะปนเปื้อนสารตะกั่วและสารพิษจากเหมืองแร่ในชุมชนคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างรุนแรง สู่การพึ่งพากระบวนการยุติธรรม ซึ่งก็ใช้เวลายาวนานถึง 14 ปี ตลอดจนถึงกระบวนการพื้นฟูตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ใช้เวลายาวนานถึง …