เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุก! ศาลากลางสงขลา คัดค้านแก้ไขผังเมืองจะนะ และการตั้ง คกก. ผังเมือง ‘หมอสุภัทร’ ชี้ “อาจเป็นครั้งสุดท้าย”

สงขลา, 21 กันยายน 2563 – เวลาประมาณ 15.00 น. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเดินทางเข้ายื่นหนังสือ และแถลงการณ์ คัดค้านการแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และขอยืนยันการกำหนดพื้นที่สีเขียวตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการฯ เป็นตัวแทนรับมอบ และเป็นโอกาสเดียวกันที่เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ที่มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นฉบับที่ 2

นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ได้อ่านแถลงการณ์ฉบับแรก เรื่องขอคัดค้านการแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และขอยืนยันการกำหนดพื้นที่สีเขียวตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ระบุว่า

ตามที่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีมีมติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลาดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ให้ ศอ.บต.ส่งผลรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ไปยังหน่วยงานเป็นการเร่งด่วน

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน ได้ติดตามใช้สิทธิมีส่วนร่วมนำเสนอข้อมูลศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอจะนะ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดทำจนกระทั่งเสร็จสิ้นและมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559

รวมทั้งการจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะซึ่งปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง ทางเครือข่ายฯ จึงมีข้อห่วงกังวลว่าการมีมติให้มีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จะทำให้วิถีชีวิตของชุมชนและพื้นที่ที่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เป็นเขตชนบทและเกษตรกรรมต้องถูกรุกรานด้วยอุตสาหกรรมและทำลายลงจนไม่อาจแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนดีได้ดังเดิม

หากมีการกำหนดให้สามารถประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่สีเขียวเขตชนบทและเกษตรกรรม และชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงขอคัดค้านการแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และขอยืนยันการกำหนดพื้นที่สีเขียวหรือเขตพื้นที่เกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 และร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาแล้วหลายครั้งตามกระบวนการของพระราชบัญญัติการผังเมืองอย่างถูกต้องชอบธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลรักษาศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ไม่ให้เสียหายถูกทำลายลงโดยมลพิษและผลกระทบจากโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการนำร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อประกาศบังคับใช้ตามเจตนารมณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ แทนที่จะแก้ไขปรับปรุงอันเป็นการกระทบสิทธิของประชาชนในสาระสำคัญ

ส่วนการขอคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ที่มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีเหตุผลว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม

ซึ่งนายรุ่งเรือง ระหมันยะ ผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ระบุว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว จะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการแก้ไขผังเมืองในพื้นที่อำเภอจะนะ ในสามตำบล เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างระวัง เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก เราจึงเห็นว่าการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ต้องโปร่งใส และเป็นกลาง

นายรุ่งเรือง ระหมันยะ ยืนหนังสือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทบทวนคำสั่งที่ 2284/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และทำการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

“คือพวกเราได้อ่านรายชื่อของคณะกรรมการฯ แล้ว ไม่มีการมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเลย เราเห็นว่าการที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ผู้ว่าได้จัดตั้งไปแล้วสมควรที่จะพิจารณาใหม่ และให้มีภาคประชาชนที่เขารู้เรื่องของพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อความโปร่งใส เพราะทุกขั้นตอนในการจัดทำผังเมืองมีรายละเอียดเยอะมาก และอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งต่อไปในอนาคตข้างหน้า” นายรุ่งเรือง กล่าว

ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ โพสในเพจ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ว่า คงเป็นการยื่นหนังสือครั้งสุดท้ายที่ศาลากลางจังหวัดขลา หากไม่มีเสียงตอบรับเชิงบวก การเชื่อมต่อขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแนบแน่นในกรุงเทพฯ อาจเกิดขึ้น


ข่าวและบทความเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

Recommended Articles