ชาวบ้านใน อ.จะนะ ฝากจดหมายถึง ‘บิ๊กตู่’ จี้ยกเลิกจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเกิดการจากรวมตัวของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา หลายสิบคนได้รวมตัวกันเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรื่อง “ขอให้ยกเลิกการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และทบทวน ‘โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยด่วน ระหว่างการยื่นหนังสือและนั่งการตอบรับ เครือข่ายได้มีการจัดระเบียบเว้นระยะและสวมเครื่องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนั้น น้องย๊ะ นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ เด็กสาวที่เขียนจดหมายถึงปู่ประยุทธ์ ประกาศปักหลักรอคำตอบหน้าศาลากลาง 

96795880_2551864745076005_4759457318888800256_o

โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องกำหนดให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจำนวน 18,680 ล้านบาท โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ และภายหลังจากการมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ทาง ศอ.บต. ได้ปฏิบัติการในฐานะหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ มีการจัดเวทีนำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นทั้งเวทีเล็กและใหญ่ แต่ในเวทีเหล่านั้นไม่มีการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งก่อนและในเวทีรับฟังความคิดเห็น รวมถึงมีลักษณะการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ห้ามคนต่างหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลเดียวกันแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูล โดยอ้างว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ทั้งๆที่โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง

ซึ่งทางเครือข่ายเห็นว่าการดำเนินการที่ผ่านมานั้นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ศอ.บต.จึงควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล และขณะนี้ ศอ.บต. ยังได้มีการออกประกาศเรื่องเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

การดำเนินโครงการ “การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ซึ่งจะมีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองเดิมเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม มีแผนการดำเนินการด้านโครงข่ายการขนส่ง การคมนาคม ด้านพลังงาน รวมทั้งมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการมาลงทุนในพื้นที่ โดยตามแผนส่วนใหญ่โครงการที่จะมาลงทุนเป็นโครงการขนาดใหญ่จากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จะก่อให้เกิดกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง แต่รัฐกลับไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อย่างแท้จริงขัดต่อหลักธรรมาภิบาลการพัฒนาอย่างยั่งยืน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ โดยเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นในฐานะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับผลกระทบเห็นว่ากระบวนการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการดังกล่าวของ ศอ.บต. มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบธรรมหลายประการ

ดังนั้นทางเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเลิกการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2563 และทบทวนโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยด่วน

ด้านนางสาวไครียะห์ ระหมันยะ หรือน้องยะ เขียนจดหมายถึงปู่ประยุทธ์…พร้อมประกาศปักหลักนั่งรอคำตอบหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพราะกลับบ้านก็ไม่รู้ชะตากรรม มีข้อความว่า “หนูอยากให้คุณปู่ประยุทธ์รับฟังเรื่องราวของลูกหลานชาวประมงที่เติบโต ผูกผัน ดูแล ปกป้องทะเลจะนะ”

96232440_3156704794347994_4030828117261025280_o

“หนูเป็นลูกหลานชาวประมง อาศัยอยู่ในชุมชนริมชายฝั่งของอำเภอจะนะ ตั้งแต่เล็กจนโต หนูเห็นพ่อแม่ทำการประมงมาตลอด พ่อจับปลา แม่เอาปลาที่พ่อจับได้ไปขายที่ตลาดสงขลา หนูไปช่วยแม่ขายปลาที่ตลาดตอนโรงเรียนปิดเทอมอยู่เป็นประจำพร้อมกับทำกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลจะนะอยู่เสมอ รายได้ทั้งหมดในบ้านมาจากการทำอาชีพประมงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

“บ้านที่หนูอาศัยอยู่ เสื้อผ้าที่หนูใส่ รองเท้า ชุดนักเรียน ค่าเทอม รถจักรยานที่หนูเคยขี่ ของเล่นที่​หนูเคยมี ชีวิตทั้งชีวิของ ความสุข ความทรงจำ ทุกเรื่องราวของหนู มาจากทะเลทั้งหมด
ทะเลคือชีวิต ทะเลคือแม่ แม่ที่ไม่เคยทิ้งลูก พร้อมให้โอกาสลูกเสมอ ป๊ะ(พ่อ) เคยเล่าให้หนูฟังว่า ”เพื่อนของป๊ะ(พ่อ)เคยออกจากบ้านเพื่อไปทำงานนอกบ้านจนมีภาระหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ จนเงินที่ได้จากการทำงานไม่พออยู่ไม่พอกิน จึงต้องกลับมาบ้าน ออกทะเลทุกวัน มีเงินส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี”

“ป๊ะ(พ่อ)สอนให้หนูอนุรักษ์ทะเล สอนให้ทำบ้านปลาหรือปะการังเทียมแบบธรรมชาติ พาหนูไปนั่งเล่นริมชายหาด ฟังเสียงคลื่น เสียงธรรมชาติทุกวัน ตั้งแต่เด็กเล็กจนโต
ทุก ๆ ปี จะมีโลมา เต่า ขึ้นมาเล่นผิวน้ำที่ทะเลหน้าบ้านของหนู หนูรู้สึกตื่นเต้น เป็นความรู้สึกพิเศษ เวลาเห็นสัตว์ที่ “แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเล”

“เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติ ครม. ให้เมืองจะนะเป็นเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยพื้นที่ 3 ตำบล นาทับ ตลิ่งชัน สะกอม รวมพื้นที่ทั้งหมด 16,753 ไร่ โดยไม่มีการถามไถ่คนจะนะมาก่อน

“คุณปู่ประยุทธ์บอกว่าจะนำความเจริญและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมจะนะ หนูได้ยินข่าว​ว่า ศอ.บต. จะมีการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรม โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับรู้​ คนนอกพื้นที่​ 3​ ตำบล​ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น​ได้​ ซึ่งเขาก็รับได้ผลกระทบเหมือนกัน โครงการระดับหมื่นล้านแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้

“อีกทั้งในสถานการณ์​โรคระบาดที่ผู้คนกำลังเดือดร้อนลำบาก​ และเป็นช่วงเดือนรอมฎอนถือศีลอด หนูไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มาจัดเวที​ เวทีที่จำกัดสิทธิ​ของคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้คุณปู่ประยุทธ์ คิดทบทวนโครงการดังกล่าวว่าควรหยุดทำหรือไม่ ในเมื่อกระบวนการไม่เป็นธรรม

“ขอให้ยกเลิกเวทีในลักษณะเช่นนี้ที่ไม่มีความชอบธรรม​ ริดรอนสิทธิ​ของคนในชุมชน​ จะมีค่าอันใดเล่าหากพัฒนาเพื่อเอาผลประโยชน์จนทำลายอนาคตของลูกหลาน จะทนได้หรือคุณปู่ประยุทธ์

“หนูจะนั่งและนอนตรงนี้(หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา)จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 “

ด้วยความเคารพ
นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม ปกป้องจะนะ #SaveChana ทำไมกัน?

Recommended Articles