พีมูฟ “ลั่นกลองชัย” สุวพันธุ์ ชี้! มีความคืบหน้าแก้ปัญหาคนจน

เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (วันที่ 10 พฤษภาคม 2556) ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-Move ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจำนวน 35 คนและอนุกรรมการ 8 คณะจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ อาทิเช่น กระทรวงมหาไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมกว่า 80 คน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้ยืนข้อเสนอไว้ก่อนหน้านี้ ดังนี้

32313044_2044897865562771_2567360720303816704_n
บรรยากาศห้องประชุมฯ ภาพโดย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-Move
1. ให้รัฐบาลสั่งการไปยังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) (องค์กรมหาชน) เพื่อให้ปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ให้รัฐบาลเร่งผลักดัน ร่าง พรบ.ธนาคารที่ดิน เพื่อให้เกิดการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ในรูปแบบที่เป็นองค์กร เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงที่ดินของคนจนและเกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขปส. คัดค้านแนวคิดของกระทรวงการคลัง ที่ผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นภายใต้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
3. ให้รัฐบาลดำเนินการส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ในทันที ทั้งนี้ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันโดยทันที
4. ให้รัฐบาลยุติแผนแม่บททวงคืนผืนป่าในทันที เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจนและเกษตรกรรายย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ คสช. ที่ต้องการดำเนินการกับนายทุน อีกทั้ง ยังเป็นการขัดคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ซึ่งให้การคุ้มครองประชาชนผู้ยากไร้ โดยเสนอให้รัฐบาลผลักดันการแก้ไขกฎหมายนโยบายเพื่อรองรับสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากรของชุมชนโดยเร็ว
5. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวเลตามข้อเสนอของคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
6. ให้รัฐบาลสั่งการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรบ้านวังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้ง 6 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจแม่สอด ทดแทนการจ่ายเงินเยียวยา โดยทันที
ซึ่งในการประชุมได้มีมติให้แต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้บรรลุข้อเสนอรวมถึงปัญหาใหม่อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น และจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในวันที่ 15 พ.ค. นี้ นอกจากนั้นยังได้มีมติให้อนุกรรมการรายงานความคืบหน้าทุกเดือน และกรรมการใหญ่ต้องจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกๆ 2 เดือน
CiHZjUdJ5HPNXJ92GRkMCBLn3Kzwl8nT5k
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภาพโดย ไทยรัฐ

ต่อมาเวลา 19.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวัรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมเผยว่า “ได้สรุปเรื่องประเด็นปัญหาพ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ก็ได้ให้ปลัดกระทรวงการคลังรับเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายของภาคประชาชนไปทำร่างความคิดเห็นของประชาชน เรื่องของโฉนดชุมชนเรารับไปเพื่อจะทำให้มีมิติของการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างครบถ้วนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีมติไปแล้วก็จะเดินหน้ากันต่อไป ส่วนกรณีนโยบายการทวงคืนผืนป่า ได้ให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกอ.รมน. ทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนให้รอบทิศมากยิ่งขึ้น จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและคลี่คลายปัญหาแต่ละปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้พิจารณาแนวทางตามนโยบายทวงคืนผืนป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งต้องการให้พูมูฟช่วยรวบรวมรายละเอียด และที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมประชุมกันทุก 2 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับฟังปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป ให้อนุกรรมการแต่ละชุด ที่มีอยู่ 8 ชุด ประชุมกันบ่อยครั้งขึ้น อาจจะเดือนละครั้ง เพื่อดำเนินการรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการชุดใหญ่ มติเหล่าที่จะทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมีความคืบหน้าเป็นระยะ”

IMG_0279
นายสุแก้ว ฟุงฟู ที่ปรึกษาขบวนประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-Move

ด้านนายสุแก้ว ฟุงฟู ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และเป็นหนึ่งในประชาชนผู้เดือดร้อนจากปัญหาที่ดินในจังหวัดลำพูนกล่าวว่า “ถือว่าดีสำหรับการรับลูกของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเราต่อสู้กันมานานกว่า 20 ปี ก็เห็นว่าครั้งนี้ถือความคืบหน้าระดับหนึ่ง เนื่องจากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังไม่อาจจะวางใจได้เพราะยังคงต้องติดตามการดำเนินงานในทางปฏิบัติอีกเรื่อยๆ ว่าจะดำเนินการตามที่มีมติหรือไม่”

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีข้อสรุปดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่พีมูฟก็ยังยืนยันที่จะปักหลักเพื่อจะติดตามประเด็นปัญหาตามที่เสนอไว้เข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมันตรีในวันที่ 15 พ.ค. ที่จะถึงนี้ต่อไป

Recommended Articles