โลกร้อน ครอบครัวชุมชน สู่การการลดการปล่อย การปรับตัว เพื่อลดความเสียหายที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย

ครอบครัวชุมชนสร้างโลกเย็น มูลนิธิคนเพียงไพร
กลุ่มจับตาโลกร้อนประเทศไทย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือโลกร้อนที่เกิดขึ้นที่ชุมชนสังเกตได้ ได้แก่ ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ไม่สามารถคาดการณ์ฤดูได้เหมือนแต่ก่อน รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วมและภัยแล้ง ที่มีความรุนแรงและยาวนานรวมทั้งมีความถี่ มากขึ้นและขยายพื้นที่และขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งบางครั้งเกิดขึ้นเร็วกว่าช่วงเวลาที่เคยเกิดในอดีต เหล่านี้ส่งผลต่อเนื่องถึงวิถีการผลิตทางเกษตรและการเพาะปลูกของชุมชน ทำให้มีความยากลำบากในการวางแผนการผลิตของภาคเกษตรกรรม ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเสียหายและปริมาณลดลง

16215688_10154909316927866_578509393_n

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นปัญหาร่วมของโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบและหลายประเทศทั่วโลก ถึงประเทศไทยจะมีส่วนเพียงน้อยในการทำให้อุณหภูมิของโลกขึ้น คน ครอบครัว ชุมชนจะต้องมี การปรับตัว การปรับตัวของครอบครัวชุมชน สังคมเพื่อให้อยู่รอดได้ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน

ในการปรับตัวของชุมชนเพื่ออยู่รอดภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ชุมชนขาดความรู้ความสามารถและทรัพยากร ในการรับมือและปรับตัว วิธีการที่จะช่วยให้อยู่รอดได้ในระดับหนึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การพึ่งพาธรรมชาติและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

การดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลายโครงการก่อให้เกิดมลพิษทั้งต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลิดรอนสิทธิของชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรในท้องถิ่นที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ ถือเป็นการทำลาย ลดและบั่นทอนขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

16237991_10154909317257866_1216594542_n

วันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 1 องศาC .จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในขณะที่ข้อตกลงร่วมของ 193ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าอุณหภูมิไม่เกิน 1.5 องศาC. ในขณะอุณหภูมิ1องศาC.ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรง และมีความถี่มากขึ้น ทำให้เกิดการความเสียหาย ที่ให้เกิดความสูญเสีย ต่อชีวิต ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง

โครงการขนาดใหญ่ตามแผนนโยบายของรัฐเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ, เขื่อน, เหมืองถ่านหิน, เหมืองทอง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น เป็นการทำลาย ซ้ำเติมศักยภาพของชุมชนในการปรับตัว และที่สำคัญเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน “คนพื้นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” และคนในสังคมส่วนใหญ่ยังเพิกเฉย

16215577_10154909317027866_2217766_n

องค์กรชุมชนบางกลุ่ม เครือข่ายเริ่มลงมือทำใส่ใจ “โลกร้อน” บนฐานที่ตัวเองพอทำได้ ติดโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกป่าครอบครัว รักษาป่าที่เป็นแหล่งดำเนินชีวิต เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนในครอบครัว ปั้นเตาประหยัดพลังงาน สร้างแนวคิด “ครอบครัวชุมชนสร้างโลกเย็น”รวมทั้งการมี แผนครอบครัวชุมชนปรับตัวท่ามกลางภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บนข้อจำกัด ความรู้ เทคโนโลยี ทรัพยากร เน้น การลดการปล่อย และการปรับตัวที่สามรถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ข้อเสนอแนะ

1. ชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนในการจัดทำแผนของชุมชนในการสร้างขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับโลกร้อน

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มข้นในการจัดทำ แผนครอบครัวชุมชนปรับตัวท่ามกลางภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดสินใจโครงการต่างๆ และ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการต่างๆจะไม่ทำลาย ลดและบั่นทอนความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับผลกระทบจากโลกร้อน

3. มาตรการและนโยบายรวมทั้งกิจกรรมทั้งของรัฐและเอกชน จะต้องให้ความเคารพ และไม่ละเมิดสิทธิของชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรที่ชุมชนพึ่งพิงอยู่ เพราะการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนั้นจะช่วยให้ชุมชนจะสามารถรับมือกับผลกระทบจากโลกร้อนได้

4.เพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไปมากกว่านี้ ไม่เกิด1.5องศาC. ประเทศไทยจะต้องมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับนานาประเทศ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกเลิกการใช้ถ่านหิน และให้การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆโดยการใช้พลังงานหมุนเวียน100เปอร์เซ็นต์ และมีทิศทางแผนนโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 13.ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ

16176676_10154909316642866_122600926_n

Recommended Articles