ชาวบ้านแม่สอดจ่อฟ้องศาลปกครองกรณีที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เตรียมฟ้องศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก กรณีความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินและเร่งออกโหนดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด ในวันที่ 1 พฤศิกายน 2559 นี้ โดยจะให้ศาลปกครองพิษณุโลก พิจารณาว่าการออกโฉนดที่ดินของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐที่ดำเนินนโยบายอันเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิที่ดิน สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของชาวบ้าน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน

14801050_10209238027521586_928194028_n
ภาพจากกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น

สืบเนื่องเนื่องจากการประกาศคำสั่งที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) ปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 ได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว หนองคาย ตราด หนองคาย อีกทั้งเรื่องการพิจารณา พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนช.ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความเป็นพิเศษและเอื้อประโยชน์ต่อทุนเอกชน และการให้สิทธิการเช่าที่ดินของเอกชนถึง 99 ปี และที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้ทุนต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุน เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษตาก เป็นพื้นที่ดำเนินการในระยะที่ 1 จากทั้งหมด 10 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวนพื้นที่ 2,183 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

_mg_8764
ภาพจากข่าว “เสียงประชาชน” จากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ :26 ก.ย. 59

เมื่อได้สืบหาประวัติศาสตร์การใช้ที่ดินตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ปี 2400 และอยู่อาศัยกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอยอาชีพเกษตรกรรม โดยในเบื้องต้นการนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยอ้างว่ามีชาวบ้านในพื้นที่เพียง 5 ราย เป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนจำนวนหลายราย จากข้อมูลในพื้นที่ปรากฎข้อเท็จว่ามีชาวบ้านทั้งหมด 97 ราย 1 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากการสูญเสียที่ดินของตนเอง ทั้งถูกบีบคั้น กดดัน ข่มขู่ อ้างการใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่คัดค้าน เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม วัฒนธรรม วิถีชุมชน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้านในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้กล่าวถึง

ในวันนี้พื้นที่ของชาวบ้านวังตะเคียน กรมธนารักษ์ได้เร่งออกโฉนดโดยอ้างถึงคำสั่งที่ 17 /2558 ตาม มาตรา 44 เพื่อนำพื้นที่พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม ชาวบ้านผู้เดือดร้อนและกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นได้ยืนคัดค้านกับสำนักงานที่ดินตาก สาขาแม่สอด แต่สุดท้ายสำนักงานที่ดินได้ให้สิทธิกับธนารักษ์โดยอ้างถึงคำสั่งที่ 17/2558 และหากชาวบ้านไม่พอใจกับการเปรียบเทียบสิทธิ ก็ให้ไปยื่นฟ้องกับศาลต่อไป จวนครบ 60 วันตามกำหนดการคัดค้านคำสั่งของสำนักงานที่ดิน ชาวบ้านถูกกดดัน ข่มขู่ จากทางภาครัฐและกลุ่มทุนในพื้นที่ จนต้องถอนการคัดค้านดังกล่าว วันนี้เหลือชาวบ้านเพียง 6 รายที่ไม่ถอนการคัดค้าน และยังยืนหยัดเรียกร้องสิทธิในที่ดินและความเป็นธรรมของตนเอง และพร้อมที่จะเรียกร้องความยุติธรรมและความถูกต้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้รัฐบาลและสังคมไทยได้เห็นว่าชาวบ้านมีความเดือดร้อนกับการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหา

14885976_10209238027441584_1968082809_n
ภาพจากกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น

ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ชาวบ้านทั้ง 6 ราย ได้แก่ นายปานทอง พุทธตรัส  นายแก้ว อินทรักษ์  นางพรภินันท์ โชติวิริยะนนท์  นางน้อย เสนทา  นางนภาภรณ์ มูลเจริญพร และ นางบัวตอง เครือคำวัง จะไปยื่นฟ้อง กระทรวงการคลัง(โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ต่อศาลปกครองพิษณุโลก (ศาลที่มีเขตอำนาจ) เพื่อให้ศาลปกครองพิษณุโลก พิจารณาว่าการออกโฉนดที่ดินของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐที่ดำเนินนโยบายอันเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิที่ดิน สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของชาวบ้าน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม ให้เป็นบรรทัดฐานการวางนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นต่อไป

14793820_10209238031601688_1674760957_n

ที่มา: จดหมายข่าว เรื่อง การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2559

Recommended Articles

หน.วนอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก รับจะทำข้อตกลงร่วมกับชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน ด้านปลัดอาวุโสอำเภอเนินมะปราง ชี้ ให้คำนึงถึงระเบียบของชุมชนที่สอดคล้องการดำรงชีวิต