เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา แถลงการณ์เสนอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ ก่อน ประชามติ ร่าง รธน.

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้เผยแพร่ผ่าน Facebook ของคุณเอกชัย อิสระทะ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ระบุว่า “ขณะนี้มีความเสี่ยงระดับประเทศที่จะเปิดทางเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนเหมืองแร่ ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ชุมชน รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายแร่ ฉบับใหม่ เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ สนช. เนื้อหาของพ.ร.บ.แร่ นี้ มีหลายประเด็นที่มีความเสี่ยงที่จะนำพาไปสู่การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชุมชน และเปิดทางเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนเหมืองแร่”

 

โดย เนื้อหาในแถลงการณ์ ได้แสดงความห่วงใยต่อ พ.ร.บ.แร่ ฉบับดังกล่าว ไว้หลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ

“การเปิดพื้นที่การกันเขตทรัพยากรแร่” หรือ Mining Zone ซึ่งให้อำนาจในการกันเขตพื้นที่หวงห้ามตามกฎหมายอื่น ทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของประชาชน พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งอาศัยสำคัญของสัตว์ป่าและพรรณพืชหายาก หรือพื้นที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศอื่นๆ จากภูเขาถึงทะเลพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทางโบราณวัตถุ โบราณสถานหรือแหล่งฟอสซิลที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้

ซึ่งเดิมกฎหมายแร่ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานอื่นเจ้าของพื้นที่ ทุกหน่วยงานทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมศิลปากร ซึ่งจะต้องดำเนินการหลายขั้นตอนสำหรับฉบับนี้ไม่ต้อง

อีกประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ คือ การไม่มีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนในทุกกระบวนการ ขั้นตอน ดังนั้น พ.ร.บ.แร่ฉบับนี้ต้องถอนออกมาก่อน

ประเด็นที่สอง ร่าง พ.ร.บ.แร่ ฉบับนี้ ยังผูกพันกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ เนื่องด้วย หมวดที่ ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

“มาตรา ๔๓ (๒) ที่ให้บุคคลและชุมชน ย่อมมีสิทธิในการจัดการบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฯ ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”

คำว่า “ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” หมายถึง กฎหมายวีธีการจัดการเหมืองแร่แบบ ร่าง พ.ร.บ.แร่ ฉบับนี้ ก็เห็นอนาคตชัดเจนว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สวยหรูนั้น เป็นเพียงกลลวงของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้ส่งผลต่อการพิจารณารับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ของประชาชน และชุมชนของเราอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุที่กล่าวมา พวกเราจึงขอประกาศให้รัฐบาล ทราบว่า

(๑) ให้รัฐบาลถอน ร่าง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ…. ออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วนำร่าง พ.ร.บ.แร่ ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย (คปก.) มาเป็นร่างหลักในการพิจารณา เพราะร่าง พ.ร.บ.แร่ ของ คปก. ได้ผ่านกระบวนการศึกษาและมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนมาแล้ว

(๒) หากรัฐบาลไม่ถอน ร่าง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ…. ฉบับดังกล่าวออกจาก สนช. ก่อนลงประชามติ เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชน พวกเราก็คงต้องพิจารณาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะมีการลงประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพราะเป็นการออกเสียงประชามติมาทำร้ายทำลายชุมชนของเราเอง

(๓) ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรพวกเราจะรวมตัวกับเพื่อนภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตาม ผลักดันให้ยกเลิกเพิกถอน พ.ร.บ.แร่ ฉบับดังกล่าวต่อไป

Image4
เอกชัย อิสระทะ ผู้ประสานงานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เอกชัย อิสระทะ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ได้อธิบายให้เห็นภาพเพิ่มเติมว่าเหตุใดเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา จึงต้องเสนอให้รัฐบาลถอน พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ “เครือข่ายภาคประชาชนของเรา พยายามให้มีการยุติสัมปทาน และเพิกถอนประกาศแหล่งหิน เพื่อทำให้เขาคูหาได้คืนสู่ธรรมชาติและชุมชนอย่างยังยืน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดการระเบิดหิน ซึ่งสร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน ทั้งในเรื่องของสุขภาพ การเป็นโรคภูมิแพ้ ฝุ่นควัน เรื่องของอาคารบ้านเรือนแตกร้าว ประมาณ 500 หลังในหมู่บ้านรอบเขาคูหา เรื่องของการทำลายฐานทรัพยากรแหล่งน้ำ ลำธาร สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องมาโดยตลอด จนบัดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า แต่ขณะเดียวกันการขอต่อสัมปทานของบริษัทกลับมีความคืบหน้าและขยับไปข้างหน้า”

13900074_1370609266286913_632117398109195039_n

ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. เครือข่ายจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอให้มีการถอน(ร่าง) พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. … ออกจากกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน ณ ธรรมเนียบรัฐบาล ต่อไป

13873146_1724060357811375_2755258390497862691_n

Recommended Articles

เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ จี้รัฐบาล ปิดเหมืองทองคำ และขอให้ถอน พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ ออกจากการพิจารณาของ สนช. ด้านผู้ช่วย รมต.สำนักนายกฯ รับ จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป